Zasady i regulamin
Weź udział
* wystarczy do jednej osoby
Miłosz dusiciel
Regulamin Konkursu "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!"

1. POSTANOWIENIA OGóLNE

1.1 Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy powinni zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.2 Organizatorem niniejszego Konkursu jest Robert Wojkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi
przy ul. Inżynierskiej 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, która działa na zlecenie TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952.

1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4 Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 12.03.2018 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą się najpóźniej do dnia 29.10.2018 r.

1.5 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audioteksową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165).

1.6 Celem Konkursu jest nagradzanie Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz promowanie marki TVN Style.

 

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

2.1 Konkurs - Konkurs organizowany pod nazwą "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!" opisany w niniejszym Regulaminie;

2.2 Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu. Regulamin Konkursu jest jawny
i powszechnie dostępny w czasie trwania Konkursu na Stronie internetowej konkursu, na stronie internetowej Organizatora  www.smolar.pl, a także w biurze Organizatora;

2.3 Uczestnicy - osoby (para tj. przyszła Panna Młoda i przyszły Pan Młody), które planują zawrzeć związek małżeński, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i które dokonały prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu oraz które spełniają wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;

2.4 Zgłoszenie - (jako zgłoszenie rozumie się) zaakceptowanie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz prawidłowe i skuteczne zgłoszenie pracy stanowiącej rozwiązanie Zadania konkursowego z pkt. 2.6 a) Regulaminu. Do niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłosić się poprzez Stronę internetową konkursu. Szczegółowy opis przystąpienia do Konkursu zawarty jest w pkt. 4 Regulaminu;

2.5 Strona internetowa konkursu - przygotowana specjalnie dla potrzeb niniejszego Konkursu strona internetowa dostępna pod adresem www.konkurs.tvnstyle.pl. Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu;

2.6 Zadanie konkursowe:
a) w pierwszym etapie Konkursu Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiego zdjęcia przedstawiającego Uczestników Konkursu (parę, tj. przyszłą Panią Młodą i przyszłego Pana Młodego) oraz dodaniu do zdjęcia najciekawszego hasła, które idealnie opisuje Uczestników (parę). Rozwiązanie Zadania konkursowego z pkt. 2.6 a) Regulaminu (tj. zdjęcie i hasło) zwane będzie dalej zdjęciem konkursowym.
Zdjęcie musi być wykonane w formacie .jpg lub .png, w rozmiarze nie większym niż 6 MB i nie mniejszym niż 500 x 500 px.Hasło może składać się maksymalnie z 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) znaków pisarskich włącznie ze "spacjami" (bez znaków specjalnych). Dopuszcza się użycie małych i dużych liter. Przykładowe hasło: Nasza miłość nie zna granic!;

b) w drugim etapie Konkursu (tj. w Wielkim Finale) Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiego filmu o historii związku Uczestników (przyszłej Panny Młodej i przyszłego Pana Młodego), marzeniach i problemach związanych z planowanym ślubem. Rozwiązanie Zadania konkursowego z pkt. 2.6 b) Regulaminu zwane będzie dalej filmem konkursowym.
Film musi być wykonany w formacie mp4 i nie może trwać dłużej niż 1 minutę. Film musi zostać przesłany na adres poczty elektronicznej konkurs@tvnstyle.pl

Jury konkursowa oceniając rozwiązanie Zadania konkursowego weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

 • kreatywność i oryginalność, m.in. w aspekcie przedstawienia romantycznego ujęcia uczestników na zdjęciu;
 • walory artystyczne;
 • jakość wykonania.

Rozwiązanie Zadania konkursowego musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • praca musi być wykonana na zadany temat;
 • Uczestnicy (przyszła Panna Młoda i/lub przyszły Pan Młody) muszą być autorem / autorami pracy lub muszą dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego zdjęcia i filmu konkursowego;
 • w przypadku, kiedy na zdjęciu i/lub filmie konkursowym poza Uczestnikami znajdować się będzie inna osoba/osoby, Uczestnicy muszą mieć zgodę tej osoby/osób na wykorzystanie jej/ich wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

Rozwiązanie Zadania konkursowego nie może zawierać treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:

 • zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej;
 • wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne;
 • stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
 • wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
 • zachęcać do popełnienia samobójstwa;
 • promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
 • naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marki TVN i TVN Style, wizerunku/ów i/lub głosu/ów i/lub wypowiedzi czy nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;
 • promować jakichkolwiek produktów lub usług (za wyjątkiem marki TVN i TVN Style);
 • propagować piractwa fonograficznego, komputerowego i in.;
 • upowszechniać wirusów i technik łamania danych;

oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

Uczestnicy, zgłaszając do Konkursu rozwiązanie Zadania konkursowego wyrażają tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności opisane w pkt. 3.3 oraz pkt 3.4 Regulaminu.

2.7 Finalista - Uczestnicy (para), których zdjęcie konkursowe, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zostało wyłonione w pierwszym etapie Konkursu przez Jury konkursowe. Uczestnicy ci awansują do drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału.

2.8 Laureat - Uczestnicy (para), których film konkursowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, został nagrodzony w drugim etapie Konkursu, tj. Wielkim Finale, przez Jury konkursowe. Uczestnicy ci wygrali jedną z nagród w Konkursie;

2.9 Komisja konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W skład Komisji konkursowej wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym przedstawiciel Fundatora nagrody głównej lub/i Fundatora nagrody dodatkowej. Do zadań Komisji konkursowej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji;

2.10 Jury konkursowe - zespół osób powołanych przez Organizatora do wyłaniania Finalistów i Laureatów Konkursu. W skład Jury konkursowego wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym przedstawiciel Fundatora nagrody głównej lub/i Fundatora nagród dodatkowych;

2.11 TVN - TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa;

2.12 TVN Style - marka stacji telewizyjnej, której promocji służy Konkurs i w której może być realizowane (i relacjonowane) przekazanie nagrody głównej;

2.13 Fundator nagrody głównej - TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa;

2.14 Fundator nagród dodatkowych - TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa;

2.15 Ślub - rozumiany jako zawarcie związku małżeńskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, tj. przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oraz indywidualna oprawa artystyczna tego wydarzenia i/lub przyjęcie weselne dla gości. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym związek małżeński (małżeństwo) zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Z zastrzeżeniem pkt. 3.8 Regulaminu, Uczestnikami niniejszego Konkursu mogą być osoby fizyczne, które w dniu zgłoszenia do Konkursu spełniają łącznie następujące warunki:
a) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski (Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);
b) są osobami pełnoletnimi (mają ukończone 18 lat) oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c) planują zawarcie małżeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w okresie od 25.05.2018 r. do 30.09.2018 r.;
d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały go.

3.2 Zgłoszenie do Konkursu musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia spowoduje jego nieważność.

3.3 Uczestnicy (przyszła Panna Młoda i przyszły Pan Młody)  poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadczają, że:

a) są autorami wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłaszają w Zadaniu konkursowym (tj. zdjęcia/zdjęć i/lub filmu konkursowego) albo dysponują autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego zdjęcia i/lub filmu konkursowego;

b) wyrażają zgodę na rozpowszechnianie pracy/prac stanowiącej/stanowiących rozwiązanie Zadania konkursowego, w tym na rozpowszechnianie wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi utrwalonych tam osób, w tym osób trzecich, a także danych pochodzących ze Zgłoszenia: imienia/imion, nazwiska/ nazwisk i innych informacji, na podstawie, których osoby te mogą być zidentyfikowane - poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.konkurs.tvnstyle.pl w czasie trwania Konkursu, najdalej do dnia 31.12.2018 r. W przypadku wyłonienia rozwiązania Zadania konkursowego przez Jury konkursowe (awansowania do drugiego etapu Konkursu) dodatkowo na rozpowszechnienie ww. na: stronie internetowej www.tvnstyle.pl, oraz stronach internetowych zarządzanych i administrowanych przez TVN S.A, najdalej do dnia 31.12.2018 r. Powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, przez Organizatora i firmę TVN Media sp. z o.o., TVN S.A., w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki Organizator, TVN Media sp. z o.o., TVN S.A. uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia/filmu konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego/ich publikacji;

c) upoważniają Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanej przez Uczestników pracy stanowiącej rozwiązanie Zadania konkursowego podanymi przez Uczestników danymi;

d) powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego/ich autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;

e) jeżeli Uczestnicy korzystają z prawa do wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi osób trzecich w pracach stanowiących rozwiązanie Zadania konkursowego (na fotografii i/lub w filmie konkursowym) - uzyskali oni wcześniej zgodę od tych osób (a w przypadku, gdy osoby te nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych - zgodę ich przedstawicieli ustawowych) na wykorzystanie przez Organizatora, TVN Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, TVN S.A. z siedzibą w Warszawie. z siedzibą w Warszawie prawa do wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi tej osoby / tych osób, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w innych celach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

f) ponoszą pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora, TVN Media sp. z o.o., TVN S.A za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalniają Organizatora, TVN Media sp. z o.o., TVN S.A oraz od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

3.4 Laureaci z chwilą otrzymania nagrody przenoszą bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania Zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;  
b) wprowadzania do obrotu;
c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);  
e) publicznego wykonania;
f) publicznego odtwarzania;  
g) wystawiania;
h) wyświetlania;
i) użyczania lub najmu;
j) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym internetu) itp.;
k) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym internetu).

3.5 Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy (przyszła Panna Młoda i przyszły Pan Młody), którzy nie zostaną Laureatem i nie otrzymają nagrody, deklarują przeniesienie bez wynagrodzenia autorskich praw majątkowych do zgłoszonego do Konkursu rozwiązania Zadania konkursowego na rzecz TVN w drodze zawarcia pisemnej umowy. Powyższe w zakresie wskazanym w pkt. 3.4 Regulaminu.

3.6 Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy deklarują przeniesienie na TVN bez wynagrodzenia praw do wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi swoich oraz osób trzecich zawartych w rozwiązaniu Zadania konkursowego w zakresie innym aniżeli wskazany w pkt. 3.3 b Regulaminu dla celów promocji i reklamy marki TVN oraz programów telewizyjnych i serwisów internetowych rozpowszechnianych przez TVN Media sp. z o.o., TVN S.A.

3.7 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy (przyszła Panna Młoda i przyszły Pan Młody) spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Weryfikacja, o której mowa powyżej, będzie dokonana przez Komisję konkursową. W tym celu Komisja konkursowa może żądać od Uczestników złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie Uczestników z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 7 Regulaminu. W szczególności przyczyną wykluczenia Zgłoszenia z Konkursu może być:
a) naruszenie jakichkolwiek praw i/lub dóbr osobistych osób trzecich (w tym w szczególności posługiwanie się wizerunkiem i/lub głosem i/lub wypowiedziami osoby trzeciej bez uzyskania do tego uprzedniej zgody tej osoby przez Uczestników);
b) zawarcie w rozwiązaniu Zadania konkursowego treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, które szczegółowo wymienione zostały w pkt. 2.6 Regulaminu.

3.8 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firmy Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez "członków rodzin" rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

3.9 Organizator oświadcza, że prawidłowo zgłoszone przez Uczestników zdjęcia konkursowe oraz prawidłowo zgłoszone przez Finalistów filmy konkursowe będą publikowane na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.konkurs.tvnstyle.pl. Na ww. stronie internetowej publikowane będą także wyniki pierwszego i drugiego etapu Konkursu, tj. będą publikowane wyłonione przez Jury konkursowe rozwiązania Zadania Konkursowego oraz imiona i nazwiska Finalistów oraz Laureatów Konkursu. Uczestnikom, Finalistom i Laureatom nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.

3.10 Organizator oświadcza, że dowolnie wybrane zdjęcia konkursowe i filmy konkursowe Finalistów i Laureatów wraz z imionami i nazwiskami Finalistów i Laureatów mogą być także publikowane na antenach programów nadawanych przez TVN S.A., TVN Style, stronie internetowej www.tvnstyle.pl oraz pozostałych stronach internetowych zarządzanych i administrowanych przez TVN Media sp. z o.o., TVN S.A. jak również na facebooku TVN Style. Finalistom i Laureatom nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.

3.11 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.12 W przypadku wykrycia działań Uczestników niezgodnych z Regulaminem tacy Uczestnicy będą pomijani w procesie wyłaniania Finalistów i Laureatów Konkursu. Uczestnicy wykluczeni mogą nie być informowani o takich decyzjach.

3.13 Uczestnicy (przyszła Panna Młoda i przyszły Pan Młody) przystępujący do Konkursu, potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Konkursie.

 

4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

4.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnicy (przyszła Panna Młoda i przyszły Pan Młody) powinni zastosować się do następującej procedury:
a) wykonać Zadanie konkursowe z pkt. 2.6 a) Regulaminu tj. zdjęcie konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) zgłosić się do Konkursu przez Stronę internetową konkursu.

4.2 Uczestnicy mogą zgłosić do pierwszego etapu Konkursu dowolną ilość zdjęć konkursowych, jednakże jedna para, tj. przyszła Panna Młoda i przyszły Pan Młody, może awansować do drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału, tylko jeden raz.

4.3 Jedno zdjęcie konkursowe może być zgłoszone tylko jeden raz do pierwszego etapu Konkursu. Każde kolejne takie samo zdjęcie konkursowe będzie traktowane jako duplikat i nie będzie brane pod uwagę przy rozstrzyganiu pierwszego etapu Konkursu (Zgłoszeniem konkursowym będzie pierwsze prawidłowe Zgłoszenie). Jedno zdjęcie konkursowe może awansować do drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału, tylko jeden raz.

4.4 Uczestnicy, którzy chcą się zgłosić do Konkursu powinni prawidłowo wykonać Zadanie konkursowe z pkt. 2.6 a) Regulaminu, wejść na Stronę internetową konkursu i:

1) podać w formularzu zgłoszeniowym następujące dane:
a) dotyczące przyszłej Panny Młodej:

 • imię i nazwisko;
 • miejsce zamieszkania;
 • numer telefonu kontaktowego (z zastrzeżeniem, że wystarczającym jest podanie jednego numeru telefonu, tj. albo przyszłej Panny Młodej albo przyszłego Pana Młodego);
 • adres e-mail przyszłej Panny Młodej (z zastrzeżeniem, że wystarczającym jest podanie jednego adresu e-mail, tj. albo przyszłej Panny Młodej albo przyszłego Pana Młodego);

b) dotyczące przyszłego Pana Młodego :

 • imię i nazwisko;
 • miejsce zamieszkania;
 • numer telefonu kontaktowego (z zastrzeżeniem, że wystarczającym jest podanie jednego numeru telefonu, tj. albo przyszłej Panny Młodej albo przyszłego Pana Młodego);
 • adres e-mail przyszłego Pana Młodego (z zastrzeżeniem, że wystarczającym jest podanie jednego adresu e-mail, tj. albo przyszłej Panny Młodej albo przyszłego Pana Młodego);

c) planowaną datę ślubu (z zastrzeżeniem, że musi ona przypadać w okresie od 25.05.2018 r. do 30.09.2018 r).;
d) planowane miejsce ślubu (adres) (należy wskazać jeśli jest znane);
e) planowane miejsce wesela (należy wskazać jeśli jest znane);
f) planowaną liczbę zaproszonych gości (należy wskazać jeśli jest znana);

2) zaznaczyć następujące oświadczenia (każda z osób, której dane zostały podane w formularzu zgłoszeniowym (tj. przyszła Panna Młoda i Pan Młody) zobowiązana jest do złożenia osobiście, we własnym imieniu dotyczących ją niżej wskazanych oświadczeń):
□ "Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
□ "Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!" i akceptuję jego treść."

□ "Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Organizatorowi konkursu, którym jest Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!". Przyjmuje do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek jej brak uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie."

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest  TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla ich prowadzenia, oraz zgodnie z udzielonymi przez Uczestnika dyspozycjami. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a zgody na ich przetwarzanie mogą zostać wycofane w dowolnym czasie.

3) załączyć pracę stanowiącą rozwiązanie Zadania konkursowego z pkt. 2.6 a) Regulaminu, tj. zdjęcia wraz z hasłem. Zdjęcie musi być w formacie .jpg lub .png, o rozmiarze nie większym niż 6 MB i nie mniejszym niż 500 x 500 px.
Hasło może składać się maksymalnie z 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) znaków pisarskich włącznie ze "spacjami". Dopuszcza się użycie małych i dużych liter.

4.5 Po przesłaniu Zgłoszenia, Uczestnicy (przyszła Panna Młoda i przyszły Pan Młody) zostają zarejestrowani w bazie zgłoszeń do Konkursu i otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia poprzez wyświetlenie informacji o następującej treści: "Twoje zgłoszenie zostało dodane poprawnie. Po zweryfikowaniu pod kątem zgodności z regulaminem konkursu, w ciągu 48 godzin zdjęcie pojawi się w galerii. Codziennie dodawaj nowe zdjęcie, a zwiększysz swoją szansę na wygraną!"

4.6 Potwierdzeniem przyjęcia prawidłowego Zgłoszenia jest pojawienie się zdjęcia konkursowego na Stronie internetowej konkursu, po uprzedniej weryfikacji Zgłoszenia, pod względem zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przez Organizatora.

4.7 Warunkiem koniecznym do Zgłoszenia się do Konkursu jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową np.: Internet Explorer, Chrome, Firefox lub Safari. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystają Uczestnicy.

 

5. ZASADY KONKURSU

5.1 Wszystkie zdjęcia i filmy konkursowe spełniające wymogi określone niniejszym Regulaminem zostaną umieszczone - w ciągu 48 godzin od przyjęcia Zgłoszenia - w galerii na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.konkurs.tvnstyle.pl po uprzedniej moderacji przez Organizatora (w tym: po dokonaniu weryfikacji Zgłoszenia w zakresie jego zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyborze przez Organizatora sposobu oznaczenia nadesłanego przez Uczestników rozwiązania Zadania konkursowego podanymi przez Uczestników danymi w celu opisania zdjęcia wraz z hasłem i/lub filmu konkursowego).

5.2 Konkurs jest podzielony na dwa etapy:
a) pierwszy etap Konkursu, w którym zostanie wyłonionych 16 (słownie: szesnaście) par (Finaliści) awansujących do drugiego etapu Konkursu tj. Wielkiego Finału;
b) drugi etap Konkursu, tj. Wielki Finał, w którym zostanie wyłoniona 1 (słownie: jedna) para (Laureat nagrody głównej w Konkursie) oraz 5 (słownie: pięć) par (Laureaci nagród I-go stopnia w Konkursie). W drugim etapie Konkursu uczestniczą tylko i wyłącznie Finaliści pierwszego etapu Konkursu.

PIERWSZY ETAP KONKURSU - WYŁONIENIE FINALISTóW

5.3 Zgłoszenia do pierwszego etapu Konkursu mogą być wysyłane w okresie: od godziny 00:00:00 dnia 12.03.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia 08.04.2018 r.

5.4 Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu nastąpi w dniu 11.04.2018 r. i polegać będzie na wyłonieniu przez Jury konkursowe, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń, 16 (słownie: szesnastu) najlepszych rozwiązań Zadań konkursowych. Jury konkursowe każdorazowo oceni według kryteriów wskazanych w pkt. 2.6 Regulaminu wszystkie prawidłowo nadesłane rozwiązania Zadania konkursowe uwzględniając postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnicy, których rozwiązanie Zadania konkursowego zostało wybrane przez Jury konkursowe zostają Finalistami i awansują do drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału.
5.5 Wyniki pierwszego etapu Konkursu, tj. zdjęcia konkursowe Finalistów wraz z oznaczeniem Finalistów, zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.konkurs.tvnstyle.pl w dniu 11.04.2018 r. w godzinach od 12:00 do 14:00 i będą dostępne do dnia 31.12.2018 r.

5.6 Niezależnie od opublikowania wyników, o którym mowa w pkt. 5.5 Regulaminu, wszyscy Finaliści zostaną powiadomieni o awansie do drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia pierwszego etapu Konkursu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, zgodnie z pkt. 4.4 Regulaminu.

5.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Finalisty Konkursu o wynikach pierwszego etapu Konkursu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, a w szczególności z powodu podania przez Finalistę w formularzu zgłoszeniowym błędnego adresu e-mail, zmiany przez Finalistę adresu e-mail w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Organizatora niezależnych, leżących po stronie Finalisty Konkursu np. za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Finalista, informacji od Organizatora, w kategorii "wiadomości- śmieci / SPAM" w skrzynce odbiorczej Finalisty Konkursu.                           

DRUGI ETAP KONKURSU, TJ. WIELKI FINAŁ

5.8 Każda z 16 par, która awansowała do drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału, uprawniona jest do wysłania jednego rozwiązania Zadania konkursowego z pkt. 2.6 b) Regulaminu tj. filmu konkursowego. W przypadku wysłania przez jedną parę więcej filmów konkursowych pod uwagę będzie brany pierwszy prawidłowo przesłany film konkursowy.

5.9 Finaliści mogą wysłać film konkursowy w okresie: od momentu opublikowania wyników pierwszego etapu Konkursu, zgodnie z pkt. 5.5 Regulaminu, do godziny 23:59:59 dnia 22.04.2018 r. Film konkursowy należy wysłać na adres poczty elektronicznej konkurs@tvnstyle.pl. Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzi otrzymanie filmu konkursowego (wiadomość zostanie wysłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej (tzw. adres e-mail) wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, zgodnie z pkt. 4.4 Regulaminu).

5.10 Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu nastąpi w dniu 25.04.2018 r. i polegać będzie na wyłonieniu przez Jury konkursowe spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych filmów konkursowych najlepszych - zdaniem Jury konkursowego - rozwiązań Zadań konkursowych.
Jury konkursowe każdorazowo oceni według kryteriów wskazanych w pkt. 2.6 Regulaminu wszystkie prawidłowo nadesłane filmy konkursowe i wybierze w kolejności od najlepszych:

 • jedną parę, tj. Laureata nagrody głównej w Konkursie (laureat nr 1);
 • pięć par, tj. Laureatów nagród I-go stopnia w Konkursie (laureaci od nr 2 do nr 6).

5.11 Wyniki drugiego etapu Konkursu (Wielkiego Finału), tj. filmy konkursowe Laureatów wraz z oznaczeniem Laureatów, zostaną opublikowane na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.konkurs.tvnstyle.pl w dniu 25.04.2018 r. w godzinach od 12:00 do 14:00 i będą dostępne do dnia 31.12.2018 r.

5.12 Niezależnie od opublikowania wyników, o którym mowa w pkt. 5.11 Regulaminu, wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i rodzaju nagrody najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio na: numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (tzw. adres e-mail) podany w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, zgodnie z pkt. 4.4 Regulaminu. W trakcie rozmowy telefonicznej oraz w wiadomości e-mail Laureaci zostaną poinformowani o konieczności doręczenia na adres biura Organizatora danych i oświadczeń wskazanych w pkt 6.1 Regulaminu.

5.13 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata Konkursu o wygranej z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, a w szczególności z powodu podania przez Laureata w formularzu błędnego numeru telefonu kontaktowego i/lub błędnego adresu e-mail, zmiany przez Laureata numeru telefonu i/lub adresu e-mail w czasie trwania konkursu, a w przypadku kontaktu telefonicznego niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez Laureata - pomimo co najmniej sześciu prób kontaktu podejmowanych przez organizatora, w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator będzie próbował skontaktować się z Laureatem w co najmniej jednogodzinnych odstępach czasu, czekając każdorazowo co najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej albo informacji, że sygnał jest poza zasięgiem albo że telefon jest wyłączony, próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i dolicza się do sześciu prób połączeń, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku sygnału oznaczającego "numer zajęty", próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych, leżących po stronie Laureata Konkursu np. za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Laureat, informacji od organizatora o wygranej, w kategorii "wiadomości- śmieci / SPAM" w skrzynce odbiorczej Laureata Konkursu.

 

6. ZASADY WYDAWANIA NAGRóD LAUREATOM

6.1  Organizator poinformuje Laureatów, zgodnie z pkt. 5.12 niniejszego Regulaminu, o wygranej nagrodzie oraz o konieczności przesłania pocztą lub pocztą kurierską lub poprzez doręczenie osobiste, w formie pisemnej, na adres Organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15) do dnia 11.05.2018 r. (decyduje data wpływu przesyłki do Organizatora) kompletu niezbędnych danych i oświadczeń Laureatów, które umożliwią wydanie nagrody. Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami, jakie musi podać Laureat, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

6.2 Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami, jakie muszą podać Laureaci, znajduje się na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.konkurs.tvnstyle.pl oraz na stronie internetowej www.smolar.pl/konkurs-wygraj-slub-marzen-z-Izabela-Janachowska skąd Laureaci mogą pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia, napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.

6.3 W przypadku niedoręczenia Organizatorowi przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od Laureatów, w terminie wskazanym w pkt. 6.1 Regulaminu, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

6.4 Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1 Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody.

6.5 Nagroda główna w Konkursie zostanie przekazana Laureatowi nagrody głównej (zwycięskiej parze), bezpośrednio przez Fundatora Nagrody, zgodnie z indywidualnymi postanowieniami poczynionymi z Laureatem, nie później niż do dnia 30.09.2018 r.

6.6 Nagrody I-go stopnia w Konkursie zostaną wydane Laureatom nagród I-go stopnia przez Organizatora, za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż do dnia 18.05.2017 r. W przypadku nieobecności Laureatów w czasie wizyty kuriera, zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureaci mogą odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 25.05.2017 r.

6.7 W razie niemożliwości wydania nagród w terminach, o których mowa powyżej, z przyczyn leżących po stronie Laureatów, Laureaci tracą prawo do nagrody. Niewydane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.

6.8 Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest:

 • wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez Laureata,
 • wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (przy odbiorze nagród Laureaci zobowiązani są do wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody, które wręczą kurierowi). Odbiór nagrody Laureat pokwituje swoim własnoręcznym podpisem.

 

7. NAGRODY

7.1Nagrodą główną w Konkursie jest "Ślub marzeń" rozumiany jako wybrane świadczenia z Załącznika nr 1 do Regulaminu. Fundator nagrody głównej przewidział także dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej, która w całości zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie i zostanie odprowadzona przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Całkowita wartość nagrody głównej pieniężnej i/lub niepieniężnej nie przekroczy 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto), jednak nie będzie niższa niż 47.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100).

7.2 Nagrodą I-go stopnia w Konkursie jest robot kuchenny marki Bosch o wartości 569,00 zł brutto (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Dodatkowo do nagrody I-go stopnia Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 63,22 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 22/100). Łączna całkowita wartość nagrody I-go stopnia wynosi 632,22 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści dwa złote 22/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 63,22 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie odprowadzony przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Łączna ilość nagród I-go stopnia to 5 (słownie: pięć) sztuk.
Łączna wartość nagród I-go stopnia wynosi 3.161,10 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 10/100).

7.3 Łączna ilość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 6 (słownie: sześć) sztuk.

7.4 Laureat nagrody głównej (zwycięska para) weźmie udział w audycji telewizyjnej emitowanej na antenie TVN Style, w której zostaną sfilmowane przygotowania do ślubu i ślub Laureata. Uczestnicy ww. audycji zobowiązani będą do udzielenia dodatkowych zgód wymaganych przepisami prawa.

7.5 Laureatowi nagrody głównej jak i Laureatom nagrody I-go stopnia nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

7.6 Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

7.7 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po potrąceniu należnego, zryczałtowanego podatku od nagród w Konkursie.

 

8. NADZóR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

8.1 Organem czuwającym nad prawidłowym przebiegiem Konkursu jest Komisja Konkursowa.

8.2 Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem.

8.3 Komisję Konkursową powoła Organizator Konkursu.

 

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

9.1 Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji Uczestników Konkursu, rozstrzygnięcia konkursu, wydania nagrody zwycięzcy Konkursu i publicznego podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (to jest miejscowości) oraz wizerunków zwycięzców Konkursu, w tym również na serwisach internetowych TVN’u, a także uregulowania zobowiązań podatkowych Organizatora związanych z ich wydaniem.

9.2 Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Uczestnicy mają prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Administratora Danych osobowych drogą mailową lub drogą pisemną na adres Administratora Danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestników w trakcie trwania Konkursu, będzie równoznaczne z wycofaniem się z Konkursu oraz będzie uprawniać Organizatora do odmowy wydania nagrody.

9.3 Administrator Danych osobowych powierzy Organizatorowi, którym jest Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, przetwarzanie danych osobowych, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!". Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek jej brak uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

9.4 Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej TVN, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Konkursu, firmom kurierskim oraz organom skarbowym, w zakresie niezbędnym do wysyłki nagrody oraz uregulowania zobowiązań podatkowych Organizatora związanych z przyznaniem nagród. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.

9.5 Dane osobowe Uczestników (w tym Finalistów i Laureatów) będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń Organizatora i Uczestników związanych z Konkursem. Dane osobowe Laureatów (zwycięzców Konkursu) będą przetwarzane ponadto przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych i ewidencyjnych dla celów podatkowych Organizatora i fundatorów nagród w związku z wydaniem nagród.

9.6 Dane osobowe będą przechowywane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności będą zabezpieczone przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres: "Administrator Danych Osobowych, TVN Media Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa".

 

10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1 Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi w czasie trwania Konkursu i po jego zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 15.10.2018 r. (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora). W celu usprawnienia procesu zgłaszania reklamacji i ich rozpatrywania, reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora: Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, 93-569 Łódź, z dopiskiem "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!".

10.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść roszczenia reklamacyjnego oraz własnoręczny podpis reklamującego.

10.3 Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

10.4 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 29.10.2018 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

10.5 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

10.6 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko na potrzeby Konkursu.

11.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą warunków uczestnictwa w Konkursie. Ogłoszenie tych zmian nastąpi na Stronie internetowej konkursu oraz na stronie internetowej Organizatora.

11.3 Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

11.4 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

11.5 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konkurs@tvnstyle.pl.

 

 

ORGANIZATOR

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!"

Szczegółowy opis nagrody głównej w Konkursie "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!"
Nagrodą główną w Konkursie jest "Ślub marzeń" rozumiany jako wybrane świadczenia, o łącznej wartości do 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto, spośród następujących:

 • zapewnienie prywatnego występu polskiego artysty spośród zaproponowanych przez Fundatora, po uprzednim sprawdzeniu przez niego dostępności i zainteresowania wybranych artystów,
 • zapewnienie występu artystycznego,
 • zakup sukni ślubnej i garnituru dla pary młodej,
 • dekoracja sali i miejsca zaślubin,
 • zapewnienie transportu dla pary młodej w dniu ślubu,
 • pomoc w choreografii pierwszego tańca,
 • pokrycie kosztów wynajęcia sali weselnej,
 • makijaż ślubny dla panny młodej,
 • pomoc merytoryczna Izabeli Janachowskiej w organizacji ślubu.

Świadczenia wchodzące w skład nagrody głównej określi Fundator nagrody tj. TVN w porozumieniu z Laureatem nagrody głównej, jednakże ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Fundatora nagrody.

Realizacja świadczeń wchodzących w skład nagrody głównej nie może nastąpić później niż do dnia 30.09.2018 r.

Nagroda może zostać zrealizowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!"

Dane i oświadczenia, jakie musi podać Laureat nagrody w Konkursie "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!":

 

Dotyczy Laureata - przyszłej Panny Młodej:

 • imię i nazwisko Laureata - przyszłej Panny Młodej;
 • pełen adres korespondencyjny, pod który ma zostać przekazana nagroda I-go stopnia w Konkursie (dotyczy tylko Laureatów nagród I-go stopnia, przyszła Panna Młoda i Pan Młody muszą podać jeden adres);
 • PESEL

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) przez administratora danych osobowych, którym jest TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166, a także przez podmioty przetwarzające, którymi są: TVNS.A. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166 - fundator nagrody głównej oraz Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź - organizator konkursu, dla celów związanych z przekazaniem nagrody w Konkursie "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!". Wiem, że niniejsza zgoda jest dobrowolna jednakże jej brak uniemożliwi przekazanie mi nagrody.

 

□ "Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi utrwalonych w rozwiązaniu Zadania konkursowego, a także danych pochodzących ze Zgłoszenia do konkursu: imienia/imion, nazwiska/nazwisk i innych informacji, na podstawie, których moja osoba może być zidentyfikowane - poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na: Stronie internetowej konkursu pod adresem www.konkurs.tvnstyle.pl, stronie internetowej www.tvnstyle.pl, oraz stronach internetowych zarządzanych i administrowanych przez TVN Media sp. z o. o, TVN S.A., TVN Digital S.A., a także na antenach programów nadawanych przez TVN S.A., TVN Style, najdalej do dnia 31.12.2018 r. - powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!", przez Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN Media Sp. z o.o. i TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa oraz przez TVN Digital z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 159, 02-952 Warszawa, w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, TVN Media, TVN S.A. lub TVN Digital uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązania Zadania konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji."

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest  TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla ich prowadzenia, oraz zgodnie z udzielonymi przez Uczestnika dyspozycjami. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a zgody na ich przetwarzanie mogą zostać wycofane w dowolnym czasie.

data i podpis Laureata - przyszłej Panny Młodej

 

Dotyczy Laureata - przyszłego Pana Młodego:

 • imię i nazwisko Laureata - przyszłego Pana Młodego;
 • pełen adres korespondencyjny, pod który ma zostać przekazana nagroda I-go stopnia w Konkursie (dotyczy tylko Laureatów nagród I-go stopnia, przyszła Panna Młoda i Pan Młody muszą podać jeden adres)
 • PESEL

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) przez administratora danych osobowych, którym jest TVN Media Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166, a także przez podmioty przetwarzające, którymi są : TVNS.A. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166 - fundator nagrody głównej oraz Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź - organizator konkursu, dla celów związanych z przekazaniem nagrody w Konkursie "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!". Wiem, że niniejsza zgoda jest dobrowolna jednakże jej brak uniemożliwi przekazanie mi nagrody.

□ "Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi utrwalonych w rozwiązaniu Zadania konkursowego, a także danych pochodzących ze Zgłoszenia do konkursu: imienia/imion, nazwiska/nazwisk i innych informacji, na podstawie, których moja osoba może być zidentyfikowane - poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na: Stronie internetowej konkursu pod adresem www.konkurs.tvnstyle.pl, stronie internetowej www.tvnstyle.pl, oraz stronach internetowych zarządzanych i administrowanych przez TVN Media sp. z o.o, TVN S.A., TVN Digital S.A., a także na antenach programów nadawanych przez TVN S.A., TVN Style, najdalej do dnia 31.12.2018 r. - powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!", przez Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN Media Sp. z o.o. i TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa oraz przez TVN Digital z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 159, 02-952 Warszawa, w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, TVN Media, TVN S.A. lub TVN Digital uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązania Zadania konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji."

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest  TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla ich prowadzenia, oraz zgodnie z udzielonymi przez Uczestnika dyspozycjami. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a zgody na ich przetwarzanie mogą zostać wycofane w dowolnym czasie.

data i podpis Laureata - przyszłego Pana Młodego 

 

Dotyczy Laureata, który jest:

- autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłoszono w rozwiązaniu Zadania konkursowego lub
- dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego rozwiązania Zadania Konkursowego

(UWAGA: wypełnia i podpisuje Laureat, któremu ww. prawa przysługują lub wypełnia i podpisuje każda osoba ze zwycięskiej pary, jeśli prawa te przysługują im wspólnie)

 • imię i nazwisko Laureata;
 • pełen adres korespondencyjny>
 • PESEL

 □ "Oświadczam, iż jestem autorem/ką wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem Zadania konkursowego w Konkursie "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!" lub dysponuję autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego rozwiązania Zadania konkursowego w Konkursie "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!".

 

□ "Oświadczam, iż uzyskałem/łam zgodę od osoby trzeciej/osób trzecich, których wizerunek i/lub głos i/lub wypowiedzi zawarte zostały w rozwiązaniu Zadania konkursowego na wykorzystanie przez Organizatora, TVN Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, TVN S.A. z siedzibą w Warszawie prawa do wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi tej osoby / tych osób, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w innych celach wskazanych w niniejszym Regulaminie.“
(Uwaga: oświadczenie powyższe składa Laureat, który w rozwiązaniu Zadania konkursowego umieścił wizerunek i/lub głos i/lub wypowiedzi osoby/osób trzecich).

 

□ "Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi osoby/osób trzecich utrwalonych w rozwiązanie Zadania konkursowego, na podstawie, których osoba/osoby te mogą być zidentyfikowane - poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na: Stronie internetowej konkursu pod adresem www.konkurs.tvnstyle.pl, stronie internetowej www.tvnstyle.pl, oraz stronach internetowych zarządzanych i administrowanych przez TVN Media sp. z o.o, TVN S.A., a także na antenach programów nadawanych przez TVN S.A., TVN Style, najdalej do dnia 31.12.2018 r. - powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!", przez Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN Media Sp. z o.o. i TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, TVN Media, TVN S.A. uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązania Zadania konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji."
(Uwaga: oświadczenie powyższe składa Laureat, który w rozwiązaniu Zadania konkursowego umieścił wizerunek i/lub głos i/lub wypowiedzi osoby/osób trzecich).

 

□ "Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa oraz z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych przeze mnie Organizatorowi w związku z moim udziałem w Konkursie "Ślub marzeń z Izabelą Janachowską!", w tym niezgodności z prawdą powyższych oświadczeń, i zobowiązuję się zwolnić ww. podmioty od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw."

 

data i podpis Laureata

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla ich prowadzenia, oraz zgodnie z udzielonymi przez Uczestnika dyspozycjami. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a zgody na ich przetwarzanie mogą zostać wycofane w dowolnym czasie.
Nagrody
Nagroda główna:
Ślub marzeń
o wartości
do 50 000 zł
5 kolejnych osób wygrywa:
Robot
kuchenny
Organizator przewidział nagrodą pieniężną na pokrycie podatku od wartości nagrody.

Ślub marzeń rozumiany jako: zapewnienie prywatnego występu polskiego artysty, zapewnienie występu artystycznego, zakup sukni ślubnej i garnituru dla pary młodej, dekoracja sali i miejsca zaślubin, zapewnienie transportu dla pary młodej w dniu ślubu, pomoc w choreografii pierwszego tańca, pokrycie kosztów wynajęcia sali weselnej, makijaż ślubny dla panny młodej, pomoc merytoryczna Izabeli Janachowskiej.

Zakres realizacji nagrody głównej Organizator konkursu ustali w porozumieniu ze Zwycięską parą, jednakże ostateczna decyzja należy do Organizatora. Realizacja nagrody nie może nastąpić później niż do 30.09.2018 r.

Nagroda może zostać zrealizowana wyłącznie na terytorium Polski.
Galeria
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
konkurs@tvnstyle.pl
Organizator konkursu:
Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
e-mail: biuro@smolar.pl
www.smolar.pl

tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93
faks (42) 636 90 97 wew. 17